Tandem

Türklerin Alman ya da Avrupalıyla tarihsel, kültürel, siyasal, bilimsel ya da sanatsal karşılaşımı ya da etkileşimi en az bin yıllık bir tarih kesitini kapsamaktadır. Yazılı kaynaklara bakıldığında, bu karşılaşma ya da etkileşim, diyalektik ve oluşturucu anlamda ‘Öteki’nin tanımlanması ve yaratılması bağlamında, çok yönlü, çok boyutlu ve derinlemesine olduğu, tarafların birbirlerini olumlu ya da olumsuz olarak sürekli ‘yeniden’ tanımladığı ve belirlediği görülmektedir.

Bu etkileşimi 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1960’li yıllarda Türkiye ile Almanya arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde yoğun olarak Türkiye’den Almanya’ya giden Türk işçi göçmen kümesi oluşturmuştur. Aradan yaklaşık 50 yıl geçmiş, ilkin “Yabancı İşçi” (Fremdarbeiter), ardından “Konuk İşçi” (Gastarbeiter) daha sonraları ne yazık ki biraz da genelleyici ve olumsuz bir anlamlandırmayla “Yabancılar” (Ausländer) ya da “Türkler” olarak nitelenen Almanya’da yaşayan Türkler, bugün artık anılan nitemler yerine “Yurttaş” (Mitbürger) olarak adlandırılmaktadırlar.

1980’li yılların hemen ardından, Almanya’nın “Türkiye’ye Geri Dönüş’ü” özendirmek için başlattığı ve uyguladığı teşvik ya da destek politikaları sonucu 80’li yılların sonuna değin birçok insanımız Almanya’ya bir daha geri dönmemek üzere ülkelerine geri dönüş yapmıştır. 1990’lı yıllardan bu yana ise, 80’li yılların sonuna değin yaşanan Türkiye’ye yoğun geri dönüş süreci oldukça yavaşlamıştır, hatta durma noktasına gelmiştir denebilir.

Bu bağlamda artık Avrupa’da, özellikle de Almanya’da yaşayan Türkler, bulundukları ülkeye yerleşmiş ve birçok bakımdan kalıcılaşarak, üstte de belirtildiği gibi ülkelerinde, örneğin Almanya’da “Yurttaş” olmuşlardır. Bugün her ne kadar “Çifte Yurttaşlık” bağlamındaki ‘karşılıklı’ yasal düzenlemeler sorunlu olsa da, “Yurttaşlık” kavramı, doğal olarak yurttaşların toplumsal, hukuksal, siyasal, bilimsel, ekonomik vs. hak ve sorumluluklarını beraberinde getirmiş ve katılımcı, uygar ve demokratik birlikte yaşam alan ve konularını çoğullaştırmış, çeşitlendirmiş ve boyutlandırmıştır.

Günümüzde artık “Türkiye Kökenli Alman Yurttaşları”’ yaşadıkları ülkenin toplumsal, siyasal, sanatsal, bilimsel, ekonomik ve öbür günlük yaşam alanlarına etken (aktif) olarak katılmaktadırlar. Anılan alan ve konulara yönelik ortaya çıkan olası sorunları kendi yurttaşları olan Almanlarla birlikte belirlemekte, sorgulamakta ve ardından da gerçekleştirilebilir çözüm yolları aramaktadırlar. Bu etkileşim kendi doğal akışında gelişerek sürecektir. Olağan ya da ilerleten de hiç kuşkusuz belirtilen bu barışçıl ve demokratik birlikte yaşama kültürünün, külterlerarası niteliğinin gün geçtikçe daha da yapıcı olarak iyileşmesi ve derinleşerek artmasıdır.

Türkiye-Almanya ilişkisi, üstte de belirtildiği gibi, tarihsel, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel bakımdan özellikli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu özellikli ve ayrıcalıklı konum, ilişki ve etkileşimin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Süreci’ne yapıcı olarak yansıması, olumlu katkı vermesi beklenmelidir.

İşte TANDEM’in amacı, Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanya’da hala yaşayan, Türkiye’ye dönüş yapmış veya yapacak, ya da Avrupa ülkelerinin herhangi birine, herhangi bir nedenle gitmeyi düşünen Türk ya da Türkiye kökenli yurttaşları ile Türkiye’de yaşayan Avrupalı, özellikle de Alman yurttaşlar arasında işbirliği ve dayanışma ortamları hazırlamak, karşılıklı iletişim, etkileşim ve bu süreçlerin ardından, karşılıklı anlama ve anlayış temelinde kurulacak olası dostlukları, kültürler arası diyalog, iletişim ve etkileşimi geliştirerek, nerede olurlarsa olsunlar, yeryüzünün hangi köşesinde yaşarlarsa yaşasınlar, Almanya, Türkiye, dolayısıyla da Avrupa yurttaşlarını, yaşamımızı ve çağımızı belirleyen ortak konu ve sorun alanlarını birlikte sorgulamak, irdelemek ve olası çözüm yollarını birlikte üretmek için bir araya gelerek, yan yana olmaya davet etmektir.

TANDEM DERNEĞİ’ni kısaca tanıtmak için oluşturulmuş bu kısa metnin ötesinde daha da ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, web sitemizde Türkçe ve Almanca hazırlanan Dernek Tüzüğü’nü, üyelik formu ve koşullarını, TANDEM’in tasarladığı ve interaktif olarak yürütmekte olduğu ve yürüteceği projeler ve etkinliklerin yanı sıra, TANDEM’in gelecekteki projeleri ile, a) genelinde Türkiye-Avrupa ve b) özelinde de Türkiye-Almanya ve/veya en geniş anlamda Türk-Alman-Yurttaşlığı konularında kapsamlı, en güncel, özgün bilgilere, araştırmalara, çözümlemelere, istatistiklere, kısaca kapsamlı bir veri ya da bilgi bankasına ve burada çerçevesi sunulan konu alanlarına yönelik linklere erişilebilir.

TANDEM DERNEĞİ’nin amaçladıklarını gerçekleştirebilmesi için yapılacak en önemli katkı, maddi destek ve bağışlarınızın yanı sıra, aktif bir üye olmak ve burada anılan tüm köprüleri, konuları, iletişim ve etkileşim konu ve başlıklarını birlikte oluşturmak, belirlemek, geliştirmek ve nihayet gerçekleştirmek olacaktır.


www.tandem.org.tr TANDEM
Copyright © 2005
Powered by .NET
Ana Sayfa | Giriş Sayfam Yap | Favorilerime Ekle | e-mail | Site Kuralları | İletişim